Rioolheffing

Uit de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer en het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Wie betaalt de rioolheffing?

U betaalt rioolheffing als u de eigenaar bent van een perceel waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater.

Tarieven 2023

de eigenarenheffing:

 • de eigenarenbelasting bedraagt per perceel, € 285,55;
 • in afwijking van het hierboven genoemde tarief geldt, in geval het een perceel betreft met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 25 m², een tarief van € 71,38 per perceel.

de gebruikersheffing:

 • voor elke kubieke meter water of gedeelte daarvan boven het aantal van 300 m³, € 0,95
 • vermeerderd met een bedrag voor elke kubieke meter water of gedeelte daarvan boven het aantal van 2.000 kubieke meters water € 0,52
 • voor zover het een perceel betreft dat niet in hoofdzaak tot woning dient, tevens voor elke vierkante meter hemelwater afstromend oppervlak boven het aantal van 500 m², € 0,39.

Verzoek om kwijtschelding

Voor de rioolheffing bestaat geen mogelijkheid tot kwijtschelding.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt hiertegen bezwaar maken.

Veelgestelde vragen

 • Voor het belastingjaar 2023 gelden de volgende tarieven:

  de eigenarenheffing:

  • de eigenarenbelasting bedraagt per perceel, € 285,55;
  • in afwijking van het hierboven genoemde tarief geldt, in geval het een perceel betreft met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 25 m², een tarief van € 71,38 per perceel.

  de gebruikersheffing:

  • voor elke kubieke meter water of gedeelte daarvan boven het aantal van 300 m³, € 0,95
  • vermeerderd met een bedrag voor elke kubieke meter water of gedeelte daarvan boven het aantal van 2.000 kubieke meters water € 0,52
  • voor zover het een perceel betreft dat niet in hoofdzaak tot woning dient, tevens voor elke vierkante meter hemelwater afstromend oppervlak boven het aantal van 500 m², € 0,39.

 • Eigenaarsheffing:

  Nee, de peildatum voor het vaststellen van de aanslag rioolheffing is 1 januari van het belastingjaar. Als u op deze datum de eigenaar van het pand was, bent u voor het hele jaar belastingplichtig. Een verkoop in de loop van het jaar zal daarom niet kunnen leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. In het algemeen wordt door de notaris bij verkoop een evenredig gedeelte van het aanslagbedrag met de koper verrekend. Dit is te controleren op de afrekening van de notaris.

  Gebruikersheffing:

  Ja, u heeft bij verhuizing naar een adres buiten de gemeente recht op een gedeeltelijke vermindering voor het resterende aantal volle kalendermaanden. De vermindering wordt automatisch verwerkt als de verhuizing is doorgegeven bij de gemeente. Als het gaat om beëindiging van het gebruik van een niet-woning, dan kunt u om gedeeltelijke vermindering vragen. Dit verzoek kunt u sturen naar:

  •de Inspecteur Belastingen
  •Postbus 16
  •1960 AA Heemskerk

 • Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt hiertegen digitaal bezwaar maken. U kunt ook gebruik maken van het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Eigenaarsheffing:

  Omdat de rioolheffing een eigenarenbelasting betreft heeft u bij verhuizing geen recht op een tussentijdse aanpassing van uw aanslag rioolheffing.

  Gebruikersheffing:

  Als de gebruikersbelasting vastgesteld is aan de hand van het aantal m³ waterverbruik, dan wordt bij de berekening van het gebruikersdeel al rekening gehouden met de verhuizing.

 • Ja. Kunt u door een laag inkomen de rioolheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Ja. De rioolheffing geldt voor alle objecten binnen de gemeente, ongeacht of deze wel of niet aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering.

 • U betaalt rioolheffing als u de eigenaar bent van een perceel waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater.

  Naast de eigenaar kan ook de gebruiker nog in de rioolheffing betrokken worden.