Leges

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten of het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart of een reisdocument.

Wie moet de leges betalen?

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, een rijbewijs, reisdocument of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Tarieven 2023

Omdat er een grote variatie aan Legestarieven bestaat, wordt u verwezen naar de Legesverordening 2023 (externe link) .

Meer informatie

Voor meer informatie over leges kunt u u per e-mail of telefonisch contact opnemen.